Nguyen Sy Nguyen

Hay chỉ đơn thuần như tác giả Nguyễn Sỹ Nguyên tâm sự về cảm hứng thiết kế của mình chỉ là vì kỷ niệm đón mùa đông đầu tiên tại FAN 94 thời sinh viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>