phong shading

Nhà cách mạng đồ họa máy tính người Việt ít được biết đến

Giới đồ họa có lẽ không ai là không quen thuộc với thuật ngữ “Phong shading”. Đây là một kỹ thuật đổ bóng cho hình ảnh được tạo trên máy tính, giúp hình ảnh có tính chất ba chiều sát với thực tế. Về căn bản, “Phong shading” là một thuật toán giúp chuyển các […]