Khoi Vinh: Cựu Art Director của tạp chí New York Times

31/07/2017 | 416 views

Khoi Vinh là người Việt Nam đầu tiên làm Art Director của một tạp chí nước ngoài, và đặc biệt là tạp chí nổi tiếng New York Times. Hơn nữa Khoi Vinh là một trong những người được nói tới đầu tiên khi đưa các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống lưới (grid systems) vào thiết…